เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV20171000008 นายกริชเพชร ทุมเมฆ 11/10/2017
INV20171000006 ธีระพงศ์ มั่นง้าว 11/10/2017
INV20171000007 กรกฎ มณีโชติ 11/10/2017
INV20171000005 ดัชกร ด้างถางคำ 09/10/2017
INV20171000004 Jaoh 06/10/2017
INV20171000003 นงพะงา กล้าหาญ 06/10/2017
INV20171000002 พัศทัศน์ ลิรุจประภาพร 05/10/2017
INV20171000001 ชัยพร ดาราประเสริฐกุล 04/10/2017
INV20170900017 ปรมะ กันอินทร์ 02/10/2017
INV20170900018 โชติกา คำหรุ่น 02/10/2017
INV20170900014 Thasina Songsombatsakul 25/09/2017
INV20170900015 อัญชลี วุฒิฐิโก 25/09/2017
INV20170900016 บุลากร ตติยกิจเจริญ 25/09/2017
INV20170900012 พิชิตชัย พิมพ์โคตร 22/09/2017
INV20170900010 อัคราภา เลาหธีรวัฒน์ 20/09/2017
INV20170900011 นางวรรณภา สมจิตต์ 20/09/2017
INV20170900007 รัตนวรรณ หรุ่มรื่น 13/09/2017
INV20170900005 นางสาวชนาภา วรรณคำ 12/09/2017
INV20170900001 ชญานุช วิเศษศิริ 05/09/2017
INV20170900004 พชริศ 04/09/2017