เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV20170600012 ญาดา ศรีบุรินทร์ 22/06/2017
INV20170600010 รัญชนา ศิริเทพวิมาน 19/06/2017
INV20170600008 สุปรียา นาเมืองรักษ์ 16/06/2017
INV20170600009 นาย อนุสิทธิ์ ทับทัน 16/06/2017
INV20170600007 Artitaya T. 15/06/2017
INV20170600006 สุปรียา นาเมืองรักษ์ 12/06/2017
INV20170600005 พัณณ์วศา พงษ์ศิริโยธา 07/06/2017
INV20170600004 กู้เกียรติ ภูมิไชยา 06/06/2017
INV20170600001 น้ำทิพย์ ศีตะจิตต์ 06/06/2017
INV20170500022 นส.วรรณนิศา อาจรักษา 02/06/2017
INV20170500021 นายพัสกร วรวณิชพงศ์ 29/05/2017
INV20170300001 กานต์ชนก มลิพันธุ์ (เภสัชบี) -
INV20170400001 สุพล จงชีวีวัฒน์ -
INV20170400003 นพกช พวงหอม -
INV20170500018 นาย สุรศักดิ์ นาคยิ้ม -
INV20170100049 ชัยชนะ เชี่ยวชาญธนกิจ -
INV20170100051 พัณณ์วศา พงษ์ศิริโยธา -
INV20170200002 ศิริมาส เจิมขวัญ -
INV20170400012 ฐิติมน สิทธิจารธรรม -
INV20170400002 นางสาวธารินี คำพร -