เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV20170800015 ฐิติกานต์ เกษอินทร์ 17/08/2017
INV20170800009 จาฏุพัจน์ ปาจรีย์สกุลชัย 17/08/2017
INV20170800010 ชญานุช วิเศษศิริ 16/08/2017
INV20170800014 นางสาวกมลวรรณ เถาสมบูรณ์ 16/08/2017
INV20170800011 นายพงศ์ภัทร์ วิสุทธิ์เศรษฐ์ 15/08/2017
INV20170800013 จุฑารัตน์ 15/08/2017
INV20170800008 Piya Songma 10/08/2017
INV20170800007 มดแดง 09/08/2017
INV20170800005 ศรีเรือน ดุจพ่วงลาภ 07/08/2017
INV20170800001 พันธกานต์ วิสิฐรณชัย 04/08/2017
INV20170800003 ศตพล ช่วยนุ่ม 04/08/2017
INV20170800004 ณัฐวุฒิ ไชยเนตร 04/08/2017
INV20170700012 ชนุตม์ สุวรรโณดม 31/07/2017
INV20170700011 มารุต นิลภูศรี 30/07/2017
INV20170700010 รุ่งเรือง แกล้วกล้า 26/07/2017
INV20170700009 อติภา ตุ้มทอง 25/07/2017
INV20170700007 ท๊อป ไพโรจน์ 20/07/2017
INV20170700006 ปิยะนุช อัญญวดีกุล 18/07/2017
INV20170700005 Thippapa Areewattana 17/07/2017
INV20170700003 นาย ปราโมทย์ ยิ้มเสงี่ยม 13/07/2017